تلفن : 100 - 222 3455
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت